19. mai var arkeologigruppa på kveldstur til Revshaugen

Den 19. mai arrangerte arkeologigruppa i Heidal Historielag ved Ola K. Randen kveldstur til Revshaugen i Nerdalen. Dette er ein nedlagt plass på baksida i like nord for Haugabekken og nedafor Slettbrenna. Revshaugen er nemd av Jørgen Espelund under fråflytta plassar i Nerdalen. Plassen er og omskrive i «Gard- og slektshistorie for Heidal» der det er nemd at bruket blei sterkt øydelagt under ofsen i 1789 og fråflytta då. Skadeoppgjør etter ofsen var på 20 rd, og gjaldt stugu, fjos, ei bu og ein låve.

Den skogkledde lia frå bustadfeltet og oppover mot Slettbrenna er bratt og er nok sterkt prega av skriu opp gjennom tida, sist under flaumen i 1938.

Det fyrste tydelege spor etter hus me såg, låg like nord for Haugabekken ogofor bustadfeltet. Her var det oppmura eit stort fundament. Dette har sikkert vore eit fundament for eit slags byggverk, men det var ikkje godt å sjå kva slags bygg. Det blei i tillegg til vanleg hus og nemd kvenn eller sag, men ingen hadde høyrt om dette. Det fanst ikkje att byggningsrester og er sikkert gamalt.

Om lag 120 m høgare opp i den bratte lia ligg det eit stort steinfundament til eit hus. Fundamentet er om lag 6,5 x 4,5 meter stort og ytterkanten er omtrent 2,5 m høg. Dette ser ut til å vera lite skada og det er tvil om dette er noko som har høyrt til Revshaugen. Kanskje det er Engebretsrud, som er nevnt med oppgjør etter ofsen i 1789, på 5 rd for ei stugu. Her var det ellers ikkje spor av andre hus i nærleiken, men i dette skriulende kan det ha vore fleire som det ikkje syner spor etter i dag.

Om lag 80 meter endå høgare opp var det nok ei tuft. Denne ligg litt nærare bekken og det er og att byggningsrester av det lafta huset som har stått her så det virker ikkje som dette er så gamalt, men tufta ligg godt verna oppe på ein rande. Kva slags hus dette har vore var ikkje så lett å sjå, men det kan ha vore ei lyu til Slettbrenna, da det ligg nesten innved gjerdet der.

Ellers var det delvis spor etter vegar/råk i terrenget og fleire stadar var det spor etter dyrka mark. Frå litt innafor og over den øvre tufta og nedover mot tufta på Revshaugen er det mura ein rett streng i det bratte terrenget. Dette lurte me på kva har vore. Eit av forslaga var ei slags løype for å sende nedover timmer.

På grunn av at terrenget har vore sterkt utsett for skriu var det hellar vanskeleg å få god oversikt over den gamle bruken av jorda her.

Me var i alt seks godt vaksne karar som var med på turen og me tykte me fekk att mykje for motbakkeløpet! Her kunne det godt vore trakka meir.

Her er einaste muren som er att i Revshaugen.

Denne muren er 6,5m x 4,5m og ca. 2,5 m høg.

Samme tomta, sett frå oversida.

Lyu rett nedafor Slettbrenna.

Haugabekken er smal og vild i dette området.

 

Godt med kaffekvil etter harde motbakker.

Skrevet i Artikler | Legg igjen en kommentar

Arkeologigruppa på tur til Nyseterområdet

Gamle murer etter seterhus

Tur til Nysetra 6. juni 2017.

Arkeologigruppa hadde tur til Nyseterområdet for å sjå på gamle nedlagte setre. Det var seks kjekke karar med på turen og kjentmann var Allan Hagen.

Ved Kaggerudssetra ser det ut til å ha vore fleire setre som nå er nedlagt. Desse (heidalssetre)ligg på Vågåsida så kan hende det har noko med saka å saka å gjere.

Me såg og på eit par andre setre lengare framme.

På dei fleste stadane var ikkje vanskeleg å sjå tuftene etter seterhusa og på summe setre var kvea endå lett å sjå så nokolunde.

Alle tuftene ble kartfesta så nokolunde men for å få ei god oversikt er det naudsynt med ytterlegare undersøkinger.

Allan kjente til kva for bruk dei fleste setrene har høyrt til. Det skulle vore skrive ned historia til desse setrene for den gå heilt tapt.

Veret var ikkje heilt topp så me fekk ikkje sett på alt, men det er mogeleg å gjera ein ny tur seinare.

Turen blei avslutta med kaffi i Hågåsetra.

Undersøkelse av ei gammal tuft

Funn av gamle stifter/spiker i ei av tuftene

Allan Hagen står midt i ei av tuftene i Nysetra. Hele området har grodd til med einer

Gamle murer etter seterhus

To karar med hatt og bart midt i ei stor kolgrop

Solide husmurer på gamal seter

 

 

Skrevet i Annet stoff | Legg igjen en kommentar

Bli med vandregruppa på tur 24.juni 2017

Skrevet i Artikler | Legg igjen en kommentar

Referat styremøte 23.05.2017

Møtereferat 30.5 Heidal Historielag

Skrevet i Møtereferat | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte 30.mars 2017

Møtereferat 30.3 Heidal Historielag

Skrevet i Møtereferat | Legg igjen en kommentar

Bli med på tur med vandregruppa lørdag 20. mai

Tur til Morken, Fetten og Enden.

 

Lørdag, 20. mai 2017 kl. 17.00, blir det vandring med kjentmann til

Morken, Enden og Fetten, tre nedlagte bruk i Nedre Heidal.

Frammøte ved Storødegårdsbrua, på baksiden.

Total lengde på turen er ca.3 km.

Ta med niste og sitteunderlag.

God tur!

Hilsen

Heidal historielaglags vandregruppe.

Skrevet i Artikler | Legg igjen en kommentar

Protokoll fra årsmøtet


Du finner protokoll fra siste årsmøte ved å klikke på fanen for møtereferat over.


 

Skrevet i Annet stoff | Legg igjen en kommentar

Tid for å betale kontingent for 2017 

Skrevet i Artikler | Legg igjen en kommentar