Referat styremøte 1. mars 2018

Styremøte Heidal historielag torsdag 1.3-18

Skrevet i Møtereferat | Legg igjen en kommentar

Protokoll fra årsmøte 2018

Protokoll fra årsmøte i Heidal Historielag 15

Skrevet i Møtereferat | Legg igjen en kommentar

Referat styremøte 12. januar 2018

Styremøte i Heidal Historielag 12.01-18

Skrevet i Møtereferat | Legg igjen en kommentar

Referat styremøte 25. oktober 2017

Styremøte 25. oktober 2017

Skrevet i Møtereferat | Legg igjen en kommentar

Referat styremøte torsdag 14. september 2017

Heidal historielag styremøte 14.09.2017

Skrevet i Møtereferat | Legg igjen en kommentar

Referat styremøte onsdag 5.juli 2017

Møtereferat 05.07.17 i Heidal Historielag

Skrevet i Møtereferat | Legg igjen en kommentar

Tur til Bekken og Bekkestugu

Tur til Bekken og Bekkestugu

Lørdag, 24. juni 2017 var det vandring med til Bekken og Bekkestugu.Vi parkerte på Svarven, mellom Fosshaugen og Larsstugu i Sjolien. Vi gikk 600 m på veien og deretter nedover langs bekken til Bekken og Bekkestugu, grunnmur etter to husmannsstuer fra 1800-tallet. Svein Lien hadde kommet ned i forveien og hengt opp bilder på stativ, og fortalte historien til disse to brukene. Mange i turfølget hadde oldemor som var født og oppvokst på disse to brukene under fattige forhold. Skolegangen var ikke rare greiene. Å lære å lese var det viktigste. Kristendom var viktig for å kunne bli konfirmert og deretter dra ut i tjeneste. Regning var ikke så viktig, men den som absolutt ville, kunne få lære det også. Skole var det bare midt på vinteren når isen på Sjoa-elv var såpass at det gikk an å gå over. Jentene begynte tidlig som gjetere eller budeier på gårdene på solsiden. Lønnen var ikke rare greiene, den ble utbetalt både i daler og i form av sko og klær, tøy og ull. Om våren dro de til setra på Kvernbru som budeier.

Åse og Svein Lien inviterte hele turfølget på 32 til kaffe hos seg på Larsstugu. Vi ble ønsket velkommen i huset bygget på stedet i 1830, flyttet til Homenkollen i 1958, og tilbake i 2000. Det ble en fin opplevelse for oss, både ute i litt duskregn og innendørs i det gamle huset.

Heidal historielags vandregruppe takker Åse og Svein Lien for gjestfriheten.

Åse og Svein Lien

Skrevet i Artikler | Legg igjen en kommentar

Historielaget på tur til Morken, Enden og Fetten

Lørdag, 20. mai 2017 kl. 17.00 var det vandring med kjentmann Magne Teigen til Morken, Enden og Fetten, tre nedlagte bruk i Nedre Heidal. Regle om disse nedlagte bruk i baksiden, også bruket Putten som fortsatt står der med hus av nyere dato: «Ta Endin å putt´n inni Holét så det Fett.»

Vi i komiteen var overveldet over fremmøtet ved Storødegårdsbrua, hele 32 personer.

Vandringen startet nedover langs Sjoa til hustuftene etter Fosstugu med spor av dyrket mark. Fuglesangen skulle vært på sitt beste nå, men flomstore Sjoa-elv overdøvet alt. Hesjestaur var satt opp mot et tre, og hadde tydeligvis stått der i lange tider, mosegrodd. På noen av brukene var det også rester av treverket, ikke bare muren av naturstein som lå der. En sinkbøtte, og en plog for var også etterlatt ved restene av en låve. I Fosstugu, der det var spor etter to tomter.

Så gikk turen videre oppover til Fetten, der det var enda flere murer.

Fra der gikk vi vestover til restene av låven i Morken. Nedenfor låven startet en mur av stein, som ble bredere og høyere, jo lengere vest man kom. I en åpning i denne muren gikk en sti oppover mot Enden. Ved stien, litt lengere opp lå det noen murer der noen av de andre husa i Morken hadde stått.

Etter å ha gått bratt oppover, kom vi til enden av turen, til Enden. Her ble det hvile med niste og kaffe. I Enden var 3 tomter synlig.

Så startet vi på tilbaketuren til Storødegårdsbrua. Og ettersom ingen er savnet til nå, kom vel alle ned igjen i god behold.

Klart til start fra bru ved Storødegård

Hustuft i Fetten

Rester av låve i Morken

Like ved den samme låven, ble denne godt brukte slipstinen funnen

Hustuft i Morken

Kafferast på hustust i Enden

Det var bratt jorde i Enden

Klar til siste etappe ned fra Morken

 

Tekst: Ingrid Granrud og Magne Teigen.

Foto: Magne Teigen.

 

Skrevet i Artikler | Legg igjen en kommentar

19. mai var arkeologigruppa på kveldstur til Revshaugen

Den 19. mai arrangerte arkeologigruppa i Heidal Historielag ved Ola K. Randen kveldstur til Revshaugen i Nerdalen. Dette er ein nedlagt plass på baksida i like nord for Haugabekken og nedafor Slettbrenna. Revshaugen er nemd av Jørgen Espelund under fråflytta plassar i Nerdalen. Plassen er og omskrive i «Gard- og slektshistorie for Heidal» der det er nemd at bruket blei sterkt øydelagt under ofsen i 1789 og fråflytta då. Skadeoppgjør etter ofsen var på 20 rd, og gjaldt stugu, fjos, ei bu og ein låve.

Den skogkledde lia frå bustadfeltet og oppover mot Slettbrenna er bratt og er nok sterkt prega av skriu opp gjennom tida, sist under flaumen i 1938.

Det fyrste tydelege spor etter hus me såg, låg like nord for Haugabekken ogofor bustadfeltet. Her var det oppmura eit stort fundament. Dette har sikkert vore eit fundament for eit slags byggverk, men det var ikkje godt å sjå kva slags bygg. Det blei i tillegg til vanleg hus og nemd kvenn eller sag, men ingen hadde høyrt om dette. Det fanst ikkje att byggningsrester og er sikkert gamalt.

Om lag 120 m høgare opp i den bratte lia ligg det eit stort steinfundament til eit hus. Fundamentet er om lag 6,5 x 4,5 meter stort og ytterkanten er omtrent 2,5 m høg. Dette ser ut til å vera lite skada og det er tvil om dette er noko som har høyrt til Revshaugen. Kanskje det er Engebretsrud, som er nevnt med oppgjør etter ofsen i 1789, på 5 rd for ei stugu. Her var det ellers ikkje spor av andre hus i nærleiken, men i dette skriulende kan det ha vore fleire som det ikkje syner spor etter i dag.

Om lag 80 meter endå høgare opp var det nok ei tuft. Denne ligg litt nærare bekken og det er og att byggningsrester av det lafta huset som har stått her så det virker ikkje som dette er så gamalt, men tufta ligg godt verna oppe på ein rande. Kva slags hus dette har vore var ikkje så lett å sjå, men det kan ha vore ei lyu til Slettbrenna, da det ligg nesten innved gjerdet der.

Ellers var det delvis spor etter vegar/råk i terrenget og fleire stadar var det spor etter dyrka mark. Frå litt innafor og over den øvre tufta og nedover mot tufta på Revshaugen er det mura ein rett streng i det bratte terrenget. Dette lurte me på kva har vore. Eit av forslaga var ei slags løype for å sende nedover timmer.

På grunn av at terrenget har vore sterkt utsett for skriu var det hellar vanskeleg å få god oversikt over den gamle bruken av jorda her.

Me var i alt seks godt vaksne karar som var med på turen og me tykte me fekk att mykje for motbakkeløpet! Her kunne det godt vore trakka meir.

Her er einaste muren som er att i Revshaugen.

Denne muren er 6,5m x 4,5m og ca. 2,5 m høg.

Samme tomta, sett frå oversida.

Lyu rett nedafor Slettbrenna.

Haugabekken er smal og vild i dette området.

 

Godt med kaffekvil etter harde motbakker.

Skrevet i Artikler | Legg igjen en kommentar

Arkeologigruppa på tur til Nyseterområdet

Gamle murer etter seterhus

Tur til Nysetra 6. juni 2017.

Arkeologigruppa hadde tur til Nyseterområdet for å sjå på gamle nedlagte setre. Det var seks kjekke karar med på turen og kjentmann var Allan Hagen.

Ved Kaggerudssetra ser det ut til å ha vore fleire setre som nå er nedlagt. Desse (heidalssetre)ligg på Vågåsida så kan hende det har noko med saka å saka å gjere.

Me såg og på eit par andre setre lengare framme.

På dei fleste stadane var ikkje vanskeleg å sjå tuftene etter seterhusa og på summe setre var kvea endå lett å sjå så nokolunde.

Alle tuftene ble kartfesta så nokolunde men for å få ei god oversikt er det naudsynt med ytterlegare undersøkinger.

Allan kjente til kva for bruk dei fleste setrene har høyrt til. Det skulle vore skrive ned historia til desse setrene for den gå heilt tapt.

Veret var ikkje heilt topp så me fekk ikkje sett på alt, men det er mogeleg å gjera ein ny tur seinare.

Turen blei avslutta med kaffi i Hågåsetra.

Undersøkelse av ei gammal tuft

Funn av gamle stifter/spiker i ei av tuftene

Allan Hagen står midt i ei av tuftene i Nysetra. Hele området har grodd til med einer

Gamle murer etter seterhus

To karar med hatt og bart midt i ei stor kolgrop

Solide husmurer på gamal seter

 

 

Skrevet i Annet stoff | Legg igjen en kommentar